Scan van ANP Tekstberichten 20-12-1945, pagina 9 van 118

20 deCc
acnspe
copyright
-7-vervolg: gron.mij var Landbouw •»e s««o o o t O Lkons weer staat, wanneer z i j cle to uiteen toopen de belangen an akkerbouw , veehouderij en tuinbouw moet harmonieeren tot een rechtvaardige landbouwbeleid.-b i j het opstelten van een nationaal lonplan zullen de georgani-seerde Landarbeiders oen zwaren s t r i j d te voeren hebben, wij zullen hen daarbij als georganiseerde boor naar redelijkheid en vermogen moeten steunen
de hoogere
loonen.-wij moeten ons wel bewust z i j n , dat voorloopig de boer en tuinder de hoogere landarbeidersloonen nog uit eigen zak moeten betalen, want de minister heeft zijn b e l o f t e : de conseguenties van de ver-hoogde loonen t 4 a 0 v , de prijzen te aanvaarden, nog niet
i n g e l o s t, zzeker, de aanvangsdatum der loonsverhooging is een andere dan oor* spronkelijk gedacht werd., hot is niet augustus geworden maar november3 en nu wordt het argument gehoord, dat de uitgaven, dio do boer thans rog doet, veelal betrekking hebben op den nieuwen oogst en dat een toeslag op do prijzen van den oogst 1945 niet noodig i s , maar dat de boer zijn meerder uitgaven kan terugkrijgen in ver-hoogde prijzen an clen oogst 1946e dan is er de moeilijke
omstandig-heid -waarop overigens van de zijde van de s t i c h t i n g voor don land» bouw t i j d i g is gewezen -dat hut in Leveringssysteem voor akkerbouw-producten een andere i s , dat het vorige jaaar, waardoor de a f g e l e -verde producten naar hoeveelheid en t e l a r niet meer nauwkeurig bekend z i j n.
ons antwoord op deze argumenten kan kort en bondig z i j n . niemand kan er in ernst aan t w i j f e l e n , dat onze boerenstand de toezegging: ,,hoogere loonen, dat ook aangepaste p r i j z e n ' * , zoo heeft verstaan, dat die grootere inkomsten zouden genoten worden in hetzelfde boekjaar waarin ook de hoogere uitgaven v i e l e n , is men van plan deze inkomsten eerst te geven voor den oogst 1946 dan moet de boer een sterk gevoel van t e l e u r s t e l l i n g onderdrukken, zijn vertrouwen en goeden wil worden ernstig op de proef gesteld en het
loonover-Leo zal veel stroever oaan en het zal zijn of men in het nieuwe apparaat der samenwerking zand heeft gestrooid, vertrouwen is een teere plant«, men moge met haar geen experimenten
uithalen/ wij boeren moeten ons nu verder wel bewust z i j n , dat er uit na
«a-oorlogsche nationale armoede en uit de verwerkenjking van de o c i a l e gerechtigheid t s a 0 v . de landarbeidersloonen met noodzaak zat voortvloeien de eisch van.zoo d o ^ m a t i g
mogelijk onze bedrijven te beheeren. want als wi] een j u i s t e
Pr 1^spolitIOK vranen
Loot die vraag ons ook de v e r p l i c h t i n g op, onze bedrijven te Leiden met de uiterste doelmatigheid., a l l e s wat ervaring, voor-Lichting
toewijding en inzicht vormoen moet worden aangewend, ons
v o l k
is te arm geworden om ook maar eenige a c h t e r l i j k h e i d in 7iin aorarische productie te kunnen betalen, onze loonen te hoog
o m o o k maar eenige ondoeImatigheid in de w e r k w i j z e
te kunnen dulden. in de eerste plaats zullen wij nu terug moeten hebben onze be-d r i j f sstudieg roe pen dan i s er groote behoefte aan b e j r i j f s y e r e o n i -qingen
die den boer helpen bij al de vragen, die hem dagelijk s in technisch opzicht worden g e s t e l d, en die over een groo-ter gebied werkende deskundigen in dienst hebben,
gespecialiseerd b . v . op het gebied van het graslandgebruik, de aardappelteelt, de w e r k t u i g e n , "
etc. de s+ud^e van de arbeidsmethoden staat in onze landbouw nog in nao kinderscoenen., ook z i j dient ontwikkeld en verbreid te wor-w. v* 012o40 uur bs.


Niet voor commercieel gebruik