Scan van ANP Grote Net 12-04-1943, pagina 51 van 82

nadat ss-gruppenfuehrer rauter, ss-brigadefuehrer
dr.
harster, ss-standartenfuehrer von daniets en ss-standarten
fuehrer feldmeyer met een uitgebreid gevolg, begeleid door den com-mandant
der school het terrein hadden betreden, meldde de sport-leraar
untersturnrfuehrer hartmann hem de voor de turn-en exer-c
i t i e z a a l aangetreaen formaties der waffen ss en der germaansche ss
benevens een muziekcorps der waffen ss.
vervolgens inspecteerde gruppenfuehrer rauter de gelederen,
waarna hauptsturmfuehrer brendel hem met een toepasselijk woord en
onder het u i t s p r e k e n van dank aan at degenen, die hadden meegewerkt
aan de totstandkoming derhal,
verzocht het t i n t voor den ingang
door te knippen,
het aezelschap nam hierna het imposante gebouw, waarin boven het
door zwarte vanen met de zilveren ss-rune geflankeerde podium
een v i j f meter breed uit hout gesneden hoheitsabzeichen was aange-bracht
met de zijvertrekken in ©ogenschouw, onderwijl stelden de
formaties zich binnen de ruimte in carré op en twee manschappen met
de uit te reiken sportabzeichen op schilden ter weerszijden van het
spreekgestoelte, i n verband met het soldateske karakter der p l e c h t i g h e i d werd deze
aangevangen met muziek der kapel en het zeigen en zingen van
spreuken en l i e d e r e n , waarin soldatendeugden worden geroemd,
ver-volgens
r i c h t t e als eerste s s -s t a n d a r t e n f u e h r e r feldmeyer het woord
tot de mannen.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden