Scan van ANP Grote Net 22-08-1942, pagina 25 van 54

2. met druk i n den z i n van l i d 1, onder 2, wordt iedere soort van
vermenigvuldiging op een voor massavermenigvuldiging g e s c h i k t e w i j ze
g e l i j k g e s t e l d .
3. a l s waarneembaarmaking van kultuurgoed in den z i n van het
e e r s t e l i d wordt ook beschouwd het geven van onderwijs in vakken
op het gebied der kunst, voor zoover d i t onderwijs n i e t
plaats
vindt aan openbare of aan die bijzondere onderwijs-en opvoedings-i
n r i c h t i n g e n , welke onder t o e z i c h t staan van den s e c r e t a r i s -g e n e -
r a a l van het departement van opvoeding, wetenschap en kultuurbe-scherming.
t e n s l o t t e worden hieronder enkele groepen van personen genoemd,
d i e zich b i j de nederlandsche kuituurkamer dienen aan te melden,
on van wie gebleken i s , dat b i j hen t w i j f e l bestaat omtrent hun
p l i c h t tot
aanmelding:
1. ambtenaren in o v e r h e i d s d i e n s t , die werkzaam z i j n op het gebied
der bouwkunde, zooals a r c h i t e c t e n , bouwkundige t e e k e n a a r s ,
e . d .,
i n dienst van r i j k ,
provincie of gemeente, overheids-of semi-overheidsbedri
j v e n .
2 . producenten van en handslaren i n gramofoonplaten,
alsmede
het i n -en verkoopend
personeel.
3. handelaren i n en u i t g e v e r s van bladmuziek.
4 . personen-ondernemers, die concerten of t o o n e e l -,
cabaret-of
v a r i é t é v o o r s t e l l i n g e n
organiseeren.
5 . z i j die medewerken aan de productie van f i l m s
( s c e n a r i o -
s c h r i j v e r s ,
p r o d u c t i e l e i d e r s , r e g i s s e u r s , opnameleiders,
f i l m -
a r c h i t e c t e n , cameramannen e n z .)
6. a l l e ontwerpers en o n t w e r p e r s -u i t v o e r d e r s
op het gebied van
het
kunstambacht.
7. op muziekgebied: a l l e b e g e l e i d e r s ,
k o o r l e i d e r s ,
l e i d e r s
van
cursussen (werkgemeenschappen), arrangeurs en i n uniform optredende-musici
.
z i j , wier l e t t e r k u n d i g werk niet in boekvorm v e r s c h i j n t ,
doch
i n den vorm van t i j d s c h r i f t a r t i k e l e n ,
z i j n ( i n a f w i j k i n g van vorige
mededeelingen) eveneens tot aanmelding
v e r p l i c h t.
a l l e aanmeldingen dienen s c h r i f t e l i j k te geschieden b i j de a f -
d e e l i n g l e d e n r e g i s t r a t i e van de nederlandsche k u i t uurkarner ,
2e van den boschstraat 46, den haag, onder opgave van naam, adres
on beroep.
(0860/cc/st/l1.37)
m


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden