Scan van ANP Grote Net 11-11-1941, pagina 18 van 141

men Leze in cien 6cien regel van onderaf:
zoodat ook n u weer enkel en alleen de civiele bevolking
het interview van tsjang kai tsjek in de times.
b e r L ij n, 1 1 november (v p b ) i n
duitsche politieke kringen
wordt er telkens weer den nadruk op gelegd, dat zoowel engetand
als noord-amerika niet ophouden hun bondgenooten hutpverteening
op groote schaal toe te zeggen, waarvan in de praktijk weinig
of niets terecht komt, terwijl vooral de v.s. er op uit zijn
om de beloofde hulp vooruit te laten betalen door concessies van
den meest uiteenloopenden aard. herhaaldelijk is er in de wilhelm-strasse
op gewezen, dat roosevett er ten aanzien van tsjoenking-china
in de eerste plaats op uit is, om tsjang kai tsjek de meest
vergaande beloften af te persen betreffende steunpunten voor de
amerikaansche vloot en luchtmacht in het verre oosten, terwijl
ook de waardevolle grondstoffen, waarover tjoenking-china beschikt,
te Washington een begeerige belangstelling hebben opgewekt,
hoe het in werkelijkheid met de hoogbezongen amerikaansche hutp-verteening
aan tsjoenking-china is gesteld, blijkt duidelijk uit
het feit, dat tsjang kai tsjek zich gedwongen heeft gezien om
de hulp van den correspondent van de times te tsjoenking in te
roepen, teneinde zijn verlanglijst onder de aandacht van het publiek
te brengen, tsjang kai tsjek is diplomaat genoeg om in zijn in-terview
niet in de eerste plaats den nadruk te leggen op
zijn eigen nooden en behoeften, hij wijst er engetand en ook noord-amerika
op, dat de strategisch zoo uiterst belangrijke birmaweg
niet alleen op verschillende punten ernstig wórdt bedreigd, maar
dat ook door de bijdragen, die tsjoenking-china levert voor de
besherming van het britsche empire, de amerikaansche belangen
in den stilten oceaan in de waagschaal worden gesteld, het zou
voor de aangrenzende britsche gei beden een groot gevaar beteekenen,
wanneer de japnners er in slaagden in yoenan vasten voet te krijgen,
om yoenan en den birmaweg afdoende te kunnen verdedigen, is een
sterke Luchtmacht noodzaketijk. tsjang kai tsjek staat in zijn
interview geruirnen tijd stil bij de talrijke beloften, welke
hij inzake de hulpverleening van engetand en noord-amerika heeft
ontvangen, tenslotte wijst hij er dan nog op, dat tsjoenking-china
in hooge mate om hulp vertegen is.
hb)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden