Artikel

Copyrights

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van al het materiaal op ANP Historisch Archief (verder te noemen ANP).

Mocht u enig materiaal wel op een andere manier willen gebruiken dan opgenomen in deze voorwaarden, dient u contact op te nemen met ANP PHOTO en kan er een (betalings)regeling getroffen worden.

T: 070 – 41 41 111
E: fotoverkoop@anp.nl
I: www.anp-photo.com

Auteursrecht

Tenzij anders door ANP PHOTO is aangegeven, berust het auteursrecht op de door ANP PHOTO aan gebruiker van betreffend beeld ter beschikking gestelde Foto’s bij ANP PHOTO of bij de door hem vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen.

Aansprakelijkheid

ANP PHOTO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden jegens de gebruiker of derden voor enigerlei schade. Het gebruik van het Fotografisch werk geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van gebruiker van betreffend beeld; eventueel hieruit voortvloeiende schade is geheel voor zijn rekening. De gebruiker is ook volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele noodzakelijke toestemming van geportretteerde en andere rechthebbende(n). Kosten daarmee samenhangend komen voor rekening van de gebruiker.

Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van de website ANP Historisch Archief | Community zijn de onderstaande Gebruiksvoorwaarden van toepassing. ANP Foundation raadt u aan deze Gebruiksvoorwaarden, evenals het Privacybeleid (te raadplegen en downloaden op de Website), goed door te nemen voordat u van de Website gebruik maakt.

1. Profielen
1.1 Voor het gebruik van sommige functionaliteiten van de Website is het noodzakelijk een persoonlijk profiel aan te maken. Een persoonlijk profiel bestaat tenminste uit de voornaam, de achternaam en het e-mailadres van de gebruiker. Het profiel kan worden aangevuld met andere informatie, zoals informatie over woonplaats, werkgever en interesses. De gebruiker beslist welke overige informatie hij of zij aan zijn of haar profiel toevoegt.
1.2 Vanuit het profiel kan een gebruiker bijdragen leveren aan de Website en contact maken met andere gebruikers van de Website. De activiteiten van een gebruiker worden aan zijn of haar profiel gekoppeld. ANP Foundation wijst de gebruiker op het Privacybeleid dat op het gebruik van de Website van toepassing is.
1.3 Een profiel wordt beschermd met een door de gebruiker zelf gekozen wachtwoord. De gebruiker dient dit wachtwoord geheim te houden en met niemand te delen. ANP Foundation raadt aan om het wachtwoord van een profiel regelmatig te wijzigen.
1.4 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en onderhouden van zijn of haar persoonlijke profiel. ANP Foundation vertrouwt erop dat de informatie in een profiel juist en up-to-date is en kan niet op onjuistheden in een profiel worden aangesproken.
1.5 ANP Foundation raadt gebruikers aan om profielen aan te maken onder hun eigen naam. Dit heeft uitdrukkelijk de voorkeur boven het gebruik van aliassen. Een profiel wordt aangemaakt door bovenin de pagina op "inschrijven" te klikken en de gevraagde gegevens in te vullen.
1.6 Op de Website worden door ANP Foundation profielen aangemaakt van publieke personen, zowel historische publieke personen als publieke personen van vandaag de dag. Indien publieke personen van vandaag de dag zelf van de Website gebruik willen maken, kunnen zij als gebruiker van de Website toegang krijgen tot het profiel dat ANP Foundation heeft aangemaakt en/of dit profiel gebruiken als persoonlijk profiel. De webredactie van de Website (info@anp-archief.nl) zal dit in een dergelijk geval regelen.
1.7 Heeft u de indruk dat anderen van uw profiel gebruik maken? Meldt u dat dan onmiddellijk bij ANP Foundation (info@anp-archief.nl).

2. Bijdragen
Algemeen
2.1 Gebruikers van de Website met een persoonlijk profiel kunnen aan de Website bijdragen, door – bijvoorbeeld – een reactie te geven, een verhaal over een persoon, gebeurtenis of locatie toe te voegen, een afbeelding toe te voegen of een anekdote te delen.
2.2 Bijdragen van gebruikers kunnen openbaar of privé zijn. Een openbare bijdrage is zichtbaar voor alle gebruikers en bezoekers van de website en maakt tevens onderdeel uit van het INNL netwerk (zie artikel 7). Een privé bijdrage is zichtbaar voor de webredactie van ANP Foundation en zelf geselecteerde gebruikers.
2.3 De inhoud van een bijdrage van een gebruiker van de Website is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Intellectuele eigendom
2.4 De gebruiker van de Website die een bijdrage levert staat ervoor in dat hij of zij gerechtigd is deze bijdrage en de gehele inhoud daarvan openbaar te maken en dat hij of zij daarmee (derhalve) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten. De gebruiker van de Website die een bijdrage levert is verplicht om daar een juiste vermelding van bronnen, verwijzingen en rechthebbenden bij aan te brengen.
2.5 Behoudens intellectuele eigendomsrechten van derden wordt de gebruiker van de Website die een bijdrage levert geacht de intellectuele eigendomsrechten op deze bijdrage en de inhoud daarvan te hebben.
2.6 ANP Foundation wenst een open bron van informatie te bieden die gebruikt kan worden op andere websites en bijvoorbeeld in het onderwijs. De gebruiker van de Website die een bijdrage levert wordt daarom vermoed zijn of haar bijdrage te leveren onder een open licentie tot (her)gebruik van de bijdrage en de inhoud daarvan, in de vorm van een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen Licentie.
2.7 Een meer restrictieve licentie dan de Creative Commons-Licentie Naamsvermelding-GelijkDelen op een bijdrage kan echter in geen geval restrictiever zijn dan de licentie die de gebruiker van een derde op de inhoud van de bijdrage heeft verkregen.
Bijvoorbeeld, als een gebruiker een foto uit het publieke domein toevoegt, kan er geen restrictie op het (her)gebruik van deze bijdrage (waar het de foto betreft) bestaan; deze foto was immers al onbeperkt te gebruiken.

Bevoegdheden ANP Foundation
2.8 ANP Foundation heeft het recht en is bevoegd om met inachtneming van intellectuele eigendomsrechten een openbare bijdrage die naar het oordeel van het ANP Foundation van algemeen belang is, een speciale status te geven. Dit kan betekenen dat de websiteredactie van ANP Foundation de bijdrage aanvult, verbetert of verrijkt.
2.9 ANP Foundation heeft het recht en de bevoegdheid om bijdragen van gebruikers van de Website aan te passen of te verwijderen indien deze bijdragen niet conform de Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst of anderszins in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden.
2.10 In het geval blijkt dat bijdragen van gebruikers van de Website inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal ANP Foundation deze bijdragen met onmiddellijke ingang aanpassen of verwijderen.
2.11 Meent u uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten aanspraak te hebben op de inhoud van bijdragen, dan kunt u zich tot ANP Foundation wenden op info@anp-archief.nl onder vermelding van ‘rechten website’ en met een duidelijke verwijzing naar de betreffende bijdrage met specifieke URL.
2.12 Gebruikers die herhaaldelijk bijdragen leveren die in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden of inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, kan tijdelijk of permanent de mogelijkheid tot het leveren van bijdragen ontzegd worden.

3. Regels voor het gebruik van de Website
3.1 ANP Foundation biedt via de Website een open en toegankelijk platform. Om ruimte te bieden aan iedereen en de kwaliteit en veiligheid van de gebruikers en bezoekers van de Website te garanderen, gelden de volgende regels.
• Houd het netjes! Ongepaste taal, racisme en vooroordelen zijn niet toegestaan. Bedenkt u zich dat in het geval van openbare bijdragen iedereen kan lezen wat u schrijft, nu en in de verre toekomst, dus gedraagt u zich naar behoren. Ongepaste bijdragen worden door de websiteredactie van ANP Foundation verwijderd.
• Respecteer meningen en opvattingen. Niet iedereen denkt hetzelfde over geschiedenis. Als u iets niet snapt, vraagt u dan om uitleg.
• Blijf bij het onderwerp. In een levendige discussie wil men nog wel eens van het onderwerp afwijken. Probeert u zich echter zoveel mogelijk bij de stof te houden. Het is altijd mogelijk een nieuw onderwerp te belichten.
• Wees constructief. Zorgt u dat uw bijdrage waardevol is voor anderen en daadwerkelijk iets toevoegt aan de Website. Een scherpe opmerking is prima, een “daar ben ik het niet mee eens” zonder toelichting of argumentatie niet.
• Maak geen reclame of promotie voor producten en/of diensten. Een link naar een inhoudelijk relevante pagina in uw reactie of bijdrage is altijd welkom, maar het verwerken van namen, merken of logo’s van organisaties of bedrijven in uw bijdrage, al of niet als sluikreclame, is niet toegestaan. De websiteredactie van ANP Foundation behoudt zich het recht voor deze bijdragen te verwijderen of aan te passen en u vrijwaart de Stichting voor eventuele aanspraken.
3.2 ANP Foundation beoordeelt alle bijdragen aan de Website op kwaliteit en relevantie. ANP Foundation behoudt zich te allen tijde het recht voor om bijdragen te verwijderen, aan te passen of te verplaatsen zonder hiervan melding te maken.
3.3 Tenzij duidelijk anders aangegeven, zijn bijdragen op de Website bijdragen van de
betreffende gebruiker van de Website en niet van ANP Foundation. Aan bijdragen kunnen derhalve geen rechten jegens ANP Foundation worden ontleend.
3.4 Als u ideeën en suggesties hebt over hoe iets beter kan of als u gewoon iets kwijt wilt, neem contact met ons op via info@anp-archief.nl

4. Niet toegestaan gebruik van de Website
4.1 Het is niet toegestaan de Website te gebruiken om, al dan niet uit profielen, persoonsgegevens en andere gebruikersinformatie te verzamelen.
4.2 Het is niet toegestaan om, al dan niet via geautomatiseerde processen, de Website te gebruiken om gebruikers en bezoekers van de Website ongevraagd of zonder medeweten van ANP Foundation te benaderen met commerciële of ideële berichten.
4.3 Het is niet toegestaan de Website te gebruiken om commerciële of ideële boodschappen te verspreiden. Dit is vanzelfsprekend ook niet toegestaan als dat geschiedt door nieuwe bijdragen te maken of bestaande bijdragen aan te passen of te verwijderen.
4.4 Het is niet toegestaan om (delen van) afgeschermde informatie op de Website, zoals informatie van contacten die alleen voor u zichtbaar is, of privé berichten openbaar te maken.

5. Verwijderen profiel en bijdragen
5.1 De gebruiker van de Website kan te allen tijde zijn of haar profiel op de Website verwijderen. Indien een gebruiker tevens (een deel van) zijn of haar geleverde bijdragen wenst te verwijderen, dient hij of zij daartoe een verzoek te doen aan ANP Foundation via info@anp-archief.nl. In overleg wordt vervolgens (een deel van) de bijdragen verwijderd.
5.2 ANP Foundation kan besluiten om (een deel van) bijdragen ondanks een verzoek daartoe niet te verwijderen, indien deze bijdragen openbaar zijn en naar het oordeel van ANP Foundation van algemeen belang zijn. De redactie van de Website neemt in een dergelijk geval het beheer en de verantwoordelijkheid over deze bijdragen over, met op verzoek wijziging van naams- en bronvermelding.

6. Wijzigingen
6.1 ANP Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksvoorwaarden. Gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op de Website worden gepubliceerd. De op enig moment van toepassing zijnde Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen en downloaden op de Website. Controleer de Website dan ook regelmatig. Gewijzigde Gebruiksvoorwaarden komen onmiddellijk voor de oudere versie in de plaats.

7. Het INNL Netwerk
7.1 De Website is onderdeel van het INNL netwerk. Dit netwerk verbindt websites die te maken hebben met geschiedenis. Inhoud van en bijdragen op de Website maken onderdeel uit van dat netwerk. Dit betekent dat een openbare bijdrage op de Website, ook zichtbaar kan worden binnen het netwerk, vanzelfsprekend met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten op de bijdrage.
7.2 Gebruikers van andere websites in het INNL netwerk kunnen met hun profiel op die andere websites deelnemen aan de Website. Voor deze externe gebruikers gelden deze Gebruiksvoorwaarden wanneer zij van de Website gebruik maken.
7.3 Als een bijdrage in het netwerk wordt overgenomen door een andere website in het netwerk, valt die bijdrage tevens onder de voorwaarden van gebruik van de betreffende website.

8. Voorwaarden externe websites
8.1 De Website kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar websites die door andere partijen dan het ANP Foundation worden beheerd. ANP Foundation heeft geen zeggenschap over deze externe websites. Het is mogelijk dat op het gebruik van deze externe websites andere
voorwaarden voor gebruik van toepassing zijn. ANP Foundation is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites.

9. Verdere informatie
9.1 Vragen en klachten kunnen te allen tijde aan ANP Foundation worden gericht op de hieronder staande adressen en nummers.
9.2 ANP Foundation | ANP Historisch Archief
Verrijn Stuartlaan 7 2288 EK Rijswijk
Postbus 1
2501 AA Den Haag
E: info@anp-archief.nl
Versie 11 februari 2014

Privacybeleid

Versie 11 februari 2014

Dit is het Privacybeleid dat geldt voor het gebruik van de website ANP Historisch Archief | Community. ANP Foundation raadt u aan dit Privacybeleid goed door te nemen voordat u van de Website gebruik maakt.

1. Inleiding
1.1 Voor ANP Foundation is privacy en een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van gebruikers van de Website van groot belang. Uw persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Verwerking persoonsgegevens
2.1 ANP Foundation verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de Website die een profiel aanmaken. Voor het aanmaken van een profiel is tenminste de naam en het e-mailadres van de gebruiker vereist. Een gebruiker kan zijn of haar profiel aanvullen met informatie over zijn of haar woonplaats, werkgever, interesses en andere informatie. De gebruiker beslist welke informatie hij of zij aan zijn of haar profiel toevoegt. Alle activiteiten van een gebruiker, inclusief geleverde bijdragen en reacties, worden aan zijn of haar profiel gekoppeld.

3. Doeleinden persoonsgegevensverwerking
3.ANP Foundation verzamelt en verwerkt gegevens van de gebruiker van de Website ten behoeve van de optimalisatie, aanpassing en ontwikkeling van de Website en het gebruik daarvan.
3.2 ANP Foundation gebruikt gegevens van de gebruiker van de Website tevens om via het profiel van een gebruiker relevante informatie aan de gebruiker aan te bieden.
3.3 In het geval een gebruiker van de Website heeft aangegeven nieuwsbrieven te willen ontvangen, worden de gegevens van deze gebruiker tevens verwerkt om nieuwsbrieven van ANP Foundation aan de gebruiker toe te sturen.
3.4 Anders dan zoals beschreven in het Privacybeleid en toelaatbaar op grond van wet en regelgeving zal ANP Foundation persoonsgegevens niet openbaar maken, tenzij: (a) dat op grond van wet, regelgeving, gedragscodes of onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraken verplicht is; (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid; en/ of (c) ANP Foundation redelijkerwijs vermoedt dat de betreffende gebruiker betrokken is bij onrechtmatige activiteiten.

4. Cookies
4.1 Wanneer een gebruiker de Website bezoekt, zal dat bezoek geregistreerd worden door middel van zogenaamde ‘cookies’. ANP Foundation maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen, waardoor voor ANP Foundation informatie beschikbaar komt over het gebruik van de Website en waardoor voorkeuren, gebruikersnamen en wachtwoorden van de gebruiker onthouden kunnen worden. Deze informatie kan tevens geanalyseerd worden om trends te ontdekken en statistieken op te bouwen, zoals met betrekking tot de vraag welke delen van de Website het meest bezocht worden en hoe lang bezoeken duren.
4.2 De informatie die middels cookies wordt verzameld is alleen te koppelen aan een computer en niet aan een bepaalde gebruiker. Het is dus niet mogelijk om de identiteit van de gebruiker daarmee te achterhalen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn of haar browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Het kan zijn dat de Website daardoor niet meer optimaal gebruikt kan worden.

5. Veiligheid van persoonsgegevens
5.1 ANP Foundation zal alle redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van gebruikers van de Website veilig, juist en up to date zijn. ANP Foundation zal de persoonsgegevens veilig opslaan en de nodige maatregelen treffen om deze te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking. Zij kan evenwel geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het internet verzonden wordt altijd 100% beveiligd is.
5.2. ANP Foundation zal redelijke maatregelen treffen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.

6. Toegang tot en correctie van persoonsgegevens
6.1. Een gebruiker van de Website kan te allen tijde bij ANP Foundation opvragen over welke persoonsgegevens van de gebruiker zij beschikt. ANP Foundation zal deze informatie binnen vier weken na ontvangst van het verzoek daartoe aan de gebruiker te doen toekomen.
6.2. Indien een gebruiker van de Website de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben wenst te wijzigen of corrigeren, dan kan hij of zij daartoe een verzoek indienen op info@anp-archief.nl. ANP Foundation zal binnen vier weken na ontvangst van een dergelijk verzoek aangeven of en in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan.

7. Verzet tegen gegevensverwerking
7.1. Een gebruiker van de Website kan te allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden. ANP Foundation zal binnen vier weken na ontvangst van een verzet het verzet beoordelen.
7.2. Indien een gebruiker van de Website niet langer op de een of andere manier door ANP Foundation wenst te worden benaderd met communicaties of anderszins, dan kan hij of zij te allen tijde contact opnemen op info@anp-archief.nl

8. Wijzigingen
8.1. ANP Foundtion behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Een gewijzigd Privacybeleid is van toepassing vanaf het moment dat deze op de Website wordt gepubliceerd. Het op enig moment van toepassing zijnde Privacybeleid is te allen tijde te raadplegen en downloaden op de Website. Controleer de Website dan ook regelmatig. Een gewijzigd Privacybeleid komt onmiddellijk voor de oudere versie in de plaats.

9. Hyperlinks
9.1. De Website kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar websites die door andere partijen dan ANP Foundation worden beheerd. ANP Foundation heeft geen zeggenschap over dezeexterne websites. Het is mogelijk dat op het gebruik van deze externe websites andere privacy regels van toepassing zijn. ANP Foundation is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites.

10. Verdere informatie
10.1. Vragen en klachten kunnen te allen tijde aan ANP Foundation worden gericht op de hieronder staande adressen en nummers.
10.2. ANP Foundation | ANP Historisch Archief
Verrijn Stuartlaan 7 2288 EK Rijswijk
Postbus 1
2501 AA Den Haag
E: info@anp-archief.nl