Scan van ANP Grote Net 21-06-1940, pagina 163 van 179

q •
bu itenlario
rede van rijkscommissaris -r i j k s m i n i s t e r seyss -
inquart.
r o i t e r ei a m, 21 j u n i . -
rijkscommissaris -
rijksminister
seyss inquart heeft hedenmiddag een bezoek gebracht aan rotterdam.
t i j d e n s dit bezoek heeft hij een rede uitgesproken, waarin hij
zeide :
rotterdam i s de stad, waaraan de verwoestenoe gevolgen van de
oorlogsmiddelen , die tegenwoordig worden toegepast,
het duide-l
i j k s t e zichtbaar z i j n geworden, enkend moet worden, dat de rot-ter
dams ofte burgerij in het byzonder, zooals de nederlanders
in het algemeen, aan het werk z i j n gegaan om de vernielingen
op te ruimen en plannen te ontwerpen voor den wederopbouw der be-trokken
gebieden, dit getuigt van het gezonde en j u i s te
standpunt van het nederlandsche volk tegenover deze gebeurtenissen
en geeft ook den waarborg dat op langeren termijn de j u i s te
houding tegenover de nieuwe vorming der dingen gevonden zal worden.
het beeld van deze vernielingen geeft echter ook aanleiding er
over na te denken, waar de laatste oorzaken gezocht moeten worden
voor het ontstaan en het verloop van oeze gebeurtenissen, ik wil
naar aanleiding hiervan en op deze plaats niet de redenen herhalen,
die den fuehrer gedwongen hebben in dit land tenkornen. het
i s voor mij aan geen t w i j f e l onderhevig,
dat -evenals
thans
reeds vele nederLanders, die mét open b l i k de vorming der toekomst
zagen -over eenigen t i j d a l l e toonaangevende kringen van het
nederlandsche volk zullen inzien, dat nederland niet door den grooten
loop der.historische gebeurtenissen gegrepen werd, om duurzame
schade te l i j oen, of beperkt te worden in de krachten van z i jn
volksaard en in de v r i j h e i d van z i j n handelen.
wanneer ik echter inga op de voor rotterdam tragische gebeur-tenis,
zou ik u i t d r u k k e l i j k willen vaststellen, dat de duitsche
legerleiding voor z i j de bevelen tot het beslissende optreden
voor haar hier ingesloten kameraden gaf, de neder landsche bevel-voerders
er van in kennis had gesteld, dat binnen drie uur de aanval
zou geschieden, wanneer rotterdam niet intusschen tot een open stad
werd door het wegtrekken van de nederlandsche troepen, door het
dralen der nederlandsche oeveIvoerders i s deze termijn zoozeer
overschreden, dat ten slotte nog slechts de troepen op den beganen
grond en slechts een deel van de luchteskaders op de hoogte konden
worden gebracht van de overgave, die op het laatste oogenblik was
geschied. ook de ontruiming der door een aanval bedreigde stadsdeelen,
waarvoor
met drie uren, t i j c genoeg was gegeven, werd niet geheel
ten uitvoer gelegd.
deze constateeringen z i j n niet bedoeld a l s verwijt tegen de
nederlandsche beveIvoerders. doordat de voor oe leiding van het land
verantwoordelijke factoren naar het buitenland gevlucht waren,
i s wellicht de besluitvaardigheid
der achtergebleven commandanten
geremd geworden.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden