Scan van ANP Grote Net 19-06-1940, pagina 104 van 129

99 verklaringen van turkschen premier.
i s lt a n b o e l , 13 juni (dnb) minister president sayda/m heeft
voor de fractie der volkspartij verklaringen afgelegd over de hou-ding
van turkije ten aanzien van de snel op elkaar volgende gebeur-tenissen
in de wereld, de minister van buitenlandsChe zaken, sarad-joglbe
beantwoordde vragen van de afgevaardigden, de fractie hecht-te
goedkeuring aan den door de regeering gevolgden koers.
( 41 C 2/ 30 '19/ j n / e m )
19.40
100
de éngelsche bladen.
L o n d e n
19 juni (dnb) de engelsche bladen bespreken de rede
van churchill en de vermoedelijk aanstaande gebeurtenissen, de
,,times'' is van meening, dat engeland strategisch'nog in staat is
orn iets te presteeren. het blad publiceert een studie van de moge-lijkheden
voor een invasie vanuit de lucht en is van meening, dat
niettegenstaande de tegenwoordige superioriteit van den vijand wat
betreft het aantal luchtstrijdkrachten, hij geen mogelijkheden heevft
voor een invasie via de lucht, de sterkte van engeland is thans
nog,: grooter dan in welken
tijd oc'k sedert het uitbreken van dé.
vijandelijkheden en wordt voortdurend verbeterd, de engelsche tactiek
moet een defenskieve zijn. het is aan geen twijfel'; onderhevig, dat
de strijd om de heerschappij in de lucht den geheelen oorlog zal
beslissen, het feit, dat engeland tegen sterke eenheoen moet vechten,
moet echter in aanemerking worden genomen, de daily telegraph wijdt
zijn aandacht aan de rol, die door de bevolking in'de teuenwoorcige
oorlogsphase gespeeld moet worden, het blad schrijft: na den slag
door soldaten, zal thans een slag van het volk komen, iedere man en
iëdere vrouw moeten hierbij medehelpen, een buitengewone inspanning
g en waakzaamheid is voor alles noodzakelijk, slechts door disci-pLirfe
energie, verstand en inzicht van het geheelejvclk kan de
overwinning worden behaald.
I'm F it (41 (12/081 9/as/em)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden