Scan van ANP Grote Net 18-06-1940, pagina 116 van 117

121 )
de vluchtelingenstroom uit frankrijk.
f r a n s c h -z w i t s e r s c h e
grens, 18 juni (cinb) -
de
vluchtelingenstroom over de verschillende grensovergangen van
frankrijk langs het juragebergte heeft, naar
een speciale corres-pondent
van het dnb mededeelt, in de laatste 24 uur den vorm
van een ware volksverhuizing aangenomen, te voet, op fietsen, met
kruiwagens, handkarren, kinderwagens, paardenwagens en auto's
komen vrouwen, kinderen en grijsaards, zoowel zwitsers als
franschen, slechts met de noodzakelijkste bagage en hun have en goed
in beddelakens geknoopt over de grenzen van het asyl verleenende
Zwitserland, daarbij komen in steeds grootere groepen fransche
soldaten en officieren, spoorwegarbeiddrs, douanebeambten en grens-genaarrnerie
op zwitserschen bodem, waar zij direct ontwapend en
in interneeringskampen worden ondergebracht,
den naar getal grootsten stroom fransche soldaten verwacht men
in den grenssector tusschen bazel en verrieres. in de omgeving van
chaux de fonds zijn vanmorgen vroeg driehondere
fransche soldaten
onder aanvoering van een generaal, die behoorden tot de bezetting
van een vliegveld,
overgeloopen en geinterneerd. ook bij vallores
zochten fransche troependeelen hun toevlucht in Zwitserland, de
inwoners van verrieres beleven opnieuw historische uren. hier
overschreden reeds eenmaal in de geschiedenis, tijdens den fransch -
duitschen oorlog van 1870 -71 een verslagen fransch leger en
duizeden vluchtelingen de neutrale grens, toen trokken over de grens
bij verrieres 88.000 man. het voorbijtrekken der artillerie, die
voorop marcheerde, duurde 48 uur.
het oorlogsrnateriaal bestond uit
12.000 paarden, 1200 wagens en 1200 stukken geschut, ook thans
beleefde verrieres dergelijke tooneelen als toentertijd, alleen
met dit verschil, dat door den bliksemsnellen opmarsch der duitsche
troepen geen groot aantal soldaten van het verslagen en terug-trekkende
fransche leger meer op neutralen bodem heeft kunnen
vluchten.-(4102/3823 as/hv)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden