Scan van ANP Grote Net 18-01-1940, pagina 88 van 176

IX in het onzekere verkeerden, wat de moeilijkheden van hun
import betreft, hun plaatsen zijn evenwel door nieuwe deelnemers
ingenomen, zoodat de komende voorjaarsbeurs in omvang nagenoeg
gelijk zal zijn,aan de voorjaarsbeurs
van 1939, welke zooals
men weet een recordbeurs was.
op onze vraag of bij de voor bereiding gebleken is, dat
het
bedrijfsleven het nut van het jaarbeursinterrjiediair juist onder
deze oorlogsomstandigheden nog steeds inziet,antwoordde de
heer graadt van roggen bevestigend.een moeilijkheid was voor het
na jaarsbestuu r, aldus vervolgde de secretariSr-generaal, datver
deelnemers waren, die om bijzondere redenen, niet aan de
voor-jaarsbeurs
uxx kunnen deelnemen, doch hun oude stand voor
deelneming aan de volgende beurs wilden gereserveerd houden, en
hoe zeer het jaarbeursbestuur ook geprobeerd heeft den deel-nemers
ook hierin tegemoet te komen, is het in de meeste gevallen
jammer genoeg niet gelukt, daar de opengevallen plaatsen vrijwel
alle door nieuwe deelnemers zijn ingenomen.
vervolgens informeerden wij naar de belangstelling van het
buitenland voor nederland als afzetgebied onder de huidige omstan-digheden.
deze belangstelling, aldus vervolgde de heer graadt van
roggen, is voor nederland nog niet verloren gegaan, de belgische,
duitsche, fransche, fransch koloniale (tunis, algexx algiers
en marokko=), zuidafrikaansche en zwitsersche
collectieve
industrieen,komen alle op de voor jaarsbeurs als gewoon en in
dezelfde omgeving terug, de samensteLling van de komende voorjaars-feeurs
zal dus in groote lijnen weer geheel gelijk zijn, voor wat
de groepenverdeeling betreft, aan die van vorige voorjaarsbeurzen,
pp het vredenburg zal een gaspaviljoen aanwezig zijn en bovendien
zal aan de voorjaarsbeurs een groep carrosseriefabrikanten met
autobussen enz. deelnemen, dit laatste in verband met het niet
doorgaan van de r.a.i. 'I
• ^^B
\ |H • i 8
W':
li-.
de beatrix-hal
is geheel gevuld met de deelnemers in de
groep machine-industrie, metaaIniljiverheid, en electrotechniek.
(1713-tr/ab/lf/fs)
14.00)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden