Scan van ANP Grote Net 17-01-1940, pagina 67 van 216

a n p a m s t e r d a m
11.32)
band 50)
b i n n e n l a nd
w e e r b e r i c ht
a . een rug van hoogen d r u k , die zich snel z u i d w a a r t s
v e r p l a a t s t,
s t r e k t zich thans over onze o m g e v i n g u i t .
in de avond en nacht
k l a a r d e over ons land de lucht op en kwam v o o r a l in het binnen-land
w e e r strenge v o r s t voor . m a a s t r i c h t en de bilt m e l d d e n
heden-m
o r g e n -12 g r a d e n , deze rug van hoogen druk w o r d t gevolgd door een
n i e u w e d e p r e s s i e van 1005 m b , w e l k e thans over zuid n o o r w e g e n is
g e l e g e n , zij o n d e r b r e e k t tijdelijk de koude a r k t i s c h e
luchtstrooming
u i t het n o . en doet de w i n d in d e n e m a r k e n reeds weer naar
w e s t e l i j ke
r i c h t i n g e n o m i o o p e n . de s t o r i n g s f r o n t e n van dit m i n i m u m gaven op de
n o o r s c h e kust vrij veel s n e e u w , p l a a t s e l i j k stegen de t e m p e r a t u r en
daar tot boven het v r i e s p u n t , over noord n o o r w e g e n w o r d t opnieuw
k o u d e lucht uit het o o s t e n a a n g e v o e r d , t e r w i j l de l u c h t d r u k
daar
l a n g z a a m
s t i j g t.
h e t a r k t i s c h e m a x i m u m over g r o e n l a n d van o n g e v e e r 1060 mbar
v e r a n d e r t slechts w e i n i g.
de voor van lagen d r u k , die g i s t e r e n over ons land was gelegen
v e r e e n i g d e zich met het lagedruk gebied in de m i d d e l l a n d s c h e
zee,
h i e r d o o r is o v e r de golf van genua een n i e u w e d e p r e s s i e
ontstaan
van 992 mb, die aan de z u i d w e s t k u s t van italie s t o r m a c h t i g e
wind
V e r o o r z a a k t.
de koude l u c h t m a s s a ' s drongen tot over spanje d o o r , w a a r b i j op
de n o o r d k u s t zware regen viel en op de h o o g v l a k t e
hier-en
daar s n e e u w , over den o c e a a n liggen s l e c h t s v l a k k e
s t o r i n g e n,
w e l k e op groote a f s t a n d blijven en op de a z o r e n regen
v e r o o r z a k e n.
1. z w a a r b e w o l kt
z w a k 0
-8
-8
3
2. l i c h t b e w o l kt
k r a c h t i g ono
-9
-9
• 3. h e l d er
matig no
-11
-11
3
4. l i c h t b e w o l kt
zwak nno
-10
-10

7. l i c h t b e w o l kt
k r a c h t i g no
-12
-12
3
v e r w a c h t i n g geldig van h e d e n a v o n d tot m o r g e n a v o n d o n g e v e e r 19 u u r:
voor de k u s t s t r o o k:
lichte v o r s t tot t e m p e r a t u u r om het
v r i e s p u n t . z w a a r b e w o l k t
tot
b e t r o k k e n , n u en dan s n e e u w . z w a k k e tot m a t i g e wind uit w e s t e l i j ke
r i c h t i n g e n,
voor het b i n n e n l a n d:
m a t i g e tot lichte v o r s t , d e s n a c h t s in het z u i d o o s t e n strenge v o r s t,
h a l f b e w o l k t tot b e t r o k k e n , p l a a t s e l i j k enkele
s n e e u w b u i e n . m e e st
z w a k k e v e r a n d e r l i j k e
w i n d.
(0880)
1 1 . 3 8)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden