Scan van ANP Grote Net 16-06-1940, pagina 71 van 76

band
80 i •2
bu i t e n l a nd
radiotoespraak van merkys,
k a u n a s, 16 j u n i ( d n b ) . ministerpresident merkys, die thans
de f u n c t i e s van den staatspresident en van ministerpresident"
u i t o e f e n t , heeft hedenmiddag voor de l i t t a u s c h e radio een toe-spraak
gehouden, waarin h i j met betrekking tot de jongste gebeur-tenissen
de bevolking tot een j u i s t e beoordeeling van den toe-stand
aanmaande, wij z i j n ervan overtuigd, zoo zeide h i j ,
dat
het binnenrukken van nieuwe s o v j e t r u s s i s c h e
troepenonderdeelen
in l i t t a u e n alleen gebeurd i s voor het v e r k r i j g e n van een grootere
v e i l i g h e i d van l i t t a u e n en de s o v j e t -u n i e . daarom moeten deze
troepen door ons beschouwd worden a l s een bevriend en verbonden
Leger, hierna deed merkys een beroep
op de bewoners van l i t t a u en
begrip te toonen voor de gebeurtenissen, op het oogenblik
is
het voornaamste de handhaving van rust en orde. overal moeten
de gewone werkzaamheden worden voortgezet,
o n w a a r s c h i j n l i j ke
geruchten
moetet geen geloof worden geschonken, slechts de
door de a u t o r i t e i t e n en bevoegde i n s t a n t i e s gepubliceerde be-r
i c h t e n moeten worden geloofd.
(4102/0 620-as-cd)
zwitsersche autobussen naar de fransche grens.
b e r n, 16 j u n i ( s t e f a n i ) .
in de zwitsersche steden z i j n
plot-s
e l i n g de autobusdiensten gestaakt, men gelooft, dat de auto-bussen
o n m i d d e l l i j k naar de grens
z i j n gezonden om de fransche
troepen, die zich eventueel naar zwitserLand zouden begeven om
aan de achtervolging der duitsche troepen te ontkomen, naar
concentratiekampen over te brengen.
( 5 1 1 7 / 5 5 2 1 -g / c d)
i t a l i a n e n in i r a n betuigen trouw aan den duce.
t e h e r a n, 16 j u n i ( s t e f a n i ) . de i t a l i a a n s c h e kolonie te
teheran heeft in de i t a l i a a n s c h e legatie een bijeenkomst gehouden,
waarin u i t naam vsn alLe in i r a n wennende i t a l i a n e n nog eens
u i t i n g werd gegeven aan den onwrikbaren trouw aan het moederland
en den duce.
5 1 1 7 / 0 0 2 2 -g -c d )
23.46)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden