Scan van ANP Grote Net 31-05-1940, pagina 5 van 118

Ta^rrÊbkriji: door te or k
.
vergeefsch ware' hun ontlastende
aanvallen aan somme en maas,
tiet duitsche zuidelijke front aan
somme, aisne en maas had eer ijzeren gordijn voor den strijd op
den noordelijke-vleugel geschove . wanhopig hebben de engelschen
te land gevochten,
zij zonden deelen van hjjin luciitmacnt
en Lichte
strijdkrachter ter zee om den duitschen opmarsch te stuiten,
maar
er is niets beslissends gedaan om de situatie te wijzigen,
van dag
tot dag werd het duidelijker, dat de engelschen vroegtijdig het
reusachtig gevaar hebben ingezien, dat hun expeditieleger op het
vaateLand bedreigde,
zij hebben hun bondger.ooten in. den steek gela-ten
en getracht, hun expeditieleger rog bijtijds terug te trekker,
troepen echter, die onder een dergelijke wapenactie van den tegen-stander
gestaan hebber, troepen, die ook bij een wabhopig persoon-lijk
worstelen
zich niet hebben kunnen handhaven tegen den aanval-lenden
geest en de aanvalswapenen van den tegenstander , troepen
welker laatste rester r.og slechts zwemmend het vege lijf konden
redden en die slechts in volle zee nog waren blootgesteld aan de
uitwerking van het duitsche luchtwapen, dergelijke troepen kunnen
voor Langen tijd
niet meer als bruikbaar voor het front beschouwd
worddn.
dat is de toestand waarin, engel and zijn ex peditieleger,
waarop het zijn hoop gebouwd had, terugziet.
de strijd om narwik duurt met" onverminderde hevigheid voort,
de duitsche troepen hebben bergstellingen buiten de stad bezet en
krijgen versterkingen.
als de numeriek sterkere tegenstander er
in geslaagd is de stad zelve te bezetten, dan beteekent dat slechts,
dat de duitsche leiding nooit bereid geweest is uit prestigeredenen
onnoodige offers te brengen, zooals de geallieerden dat doen.
de stad narvik zelf is geheel verwoest, evenals de havenwerken en
deelen van den Lofotenspoorweg, zoodat de tegenstander van zijn
terreinwinst in het geheel geen voordeel heeft,
de duitsche troepen
bij narvik blijven den engelschen den toegang tot de zweedsche erts-mijnen
afsnijden.
tenslotte werd nog herinnerd aan den dagorder van den generalis-simus
gamelin bij het begin van den grooten slag, waarin wordt gezegd
dat het lot van frankrijk en zijn bondgenooten afhankelijk was van hè
resultaat van dezen slag,
thans is de slag tot een duitsch succes
geworden,
frankrijk en engeland gaan hun onafwendbaar noodlot tege-moet
.
(4102/gk/cr)
01 .50


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden