Scan van ANP Grote Net 30-05-1940, pagina 47 van 106

48
buitenland.
twee fransche generaals gevangen genomen.
b e r l i j n ,30 mei.-(d.n.b.) naar het d.n.b. verneemt,
z i jn
b i j de bestorming van la capelle, welke stad reeds eenigen t i jd
geleden werd ingenomen, twee hooge fransche generaals gevangen
genomen, over de
omstandigheden van deze gebeurtenis is uit
parijs
het volgende bericht ontvangen:
la capelle i s een sterk verdedigd achterwaarts liggend steunpunt
van de franschen geweest, toen onze gemotoriseerde gepantserde
schutters /de
stad binnendrongen, werden z i j uit
t a l r i j ke
vensters en keldergaten, u i t boomen, vanachter omheiningen en
vanuit -bunkers met geweren en machinegeweren beschoten, de bestorming
had succes, de schutters haalden sïhxskx^ onder dekking
der pantsers
t a l r i j k e
gevangenen u i t de huizen, toen eenige
welgerichte
schoten van een pantserwagen de voornaamste v i j a n d e l i j k e
s t e l l i ng
hadden geraakt, traden twee oudere officieren zonder wapens naar
voren,
deze o f f i c i e r e n , die zich overgaven, werden in den
pantserwagen gebracht, waar bleek, dat men twee generaals gevangen
genomen had. het waren een divisie-generaal
van de vierde noord-afrikaansche
d i v i s i e en een hem toegevoegden brigade-generaal.
de pantserwagen reed daarop snel met de beide fransche generaals
naar den toren, uit a l l e huizen en schuilgaten kwamen t a l r i j ke
gevangenen, de gevangen genomen generaals werden voor een duitschen
generaal
geleid, die hen ontving met de woorden:
mijne heeren,
ik betreur het dat wij in deze voor u treurige omstan
digheden met elkaar kennis moeten maken, het z i j mij veroorloofd
mijne bewondering uit te spreken voor de manier, waarop uwe
troepen gevochten hebben.
(4102-1012-as/fs)
13.36)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden