Scan van ANP Grote Net 09-05-1940, pagina 11 van 203

15
het is 03.00 uur. geen nieuws aanwezig, a.n.p. amsjzerdam
het is 04.00 uur. geen nieuws aanwezig, a.n.p. arristerdam.
04.47 band 1 5
xvocr de avontibLaaen van donderdag 9 mei.
s p o r t ,
automobilisme.
vier militaire vaardigheidsritten van de k.n.a.c.
' s -g r a v e n h a g e ,
9 m e i . — ter bevordering van de
rijvaardigheid en de kennis van het kaartlezen onzer militairen
organiseert de k.n.a.c. met volledige instemming van den opperbe-velhebber
van land-en zeemacht een viertal militaire vaardigheids-ritten,
waarvan de eerste op zaterdag 1 juni a.s. in noord-holland
zal worden gehouden.
de opperbevelhebber heeft ter nadere regeling daarvan aan de
sportcomrnissie der k.n.a.c. een militaire commissie toegevoegd,
bestaande uit den kapitein c. f. a. milders, den reserve-kapitein
k. j. j. lotsy, en den reserve eersten luitenant mr. b. ph. baron
van harinxma
thoe slooten.
met deze vaardigheidsritten wordt beoogd de deelnemers een
proeve van bekwaamheid te laten afleggen in rijvaardigheid en de
kennis van het kaartLezen. het autoverkeer speelt in het leger
een groote rol en het is duidelijk, dat ieder middel om de rijvaar-digheid
te verhoogen van hen, die zijn aangewezen om de militaire
motorrijtuigen te besturen, dankbaar wordt aangegrepen, weliswaar
zal in een enkele rit geen verhoogde rijvaardigheid worden verkregen,
maar als vaststaande mag worden aangenomen, dat de militairen,
die voor deelneming aan een der ritten in aanmerking komen, terdege
voor bereid zullen
moeten zijn en zich dus in alle opzichten zullen
moeten oefenen om met eenige kans op succes den sportiever strijd,
aan te binden, dat geldt misschien nog meer voor .het kaartlezen,
dat een verre van gemakkelijk en eenvoudig werk is, en dat zelfs
menigen geroutineerden automobilist nog dikwijls parten speelt.
in het eerste artikel van het reglement van deze ritten wordt
het doel omschreven: nL. de rijvaardigheid en het kaartlezen,
alsmede het zonder afwijken en het regelmatig rijden van de opa
geven route te bevorderen.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden