Scan van ANP Grote Net 30-05-1940, pagina 48 van 106

09)
de fransche pers en de toestand.
p a r i j s , 30 mei.-(d.n.b.) de fransche bladen geven vandaag
den kansloozen toestand der geallieerde troepen in het ingesloten
vlaamsche gebied onomwonden toe. tevens wordt in de bladen de
vraag gesteld, welke richting de duitsche oprnarsch na een
volledige bezetting van het ingesloten fransch-belgische gebied
nemen zal.
p a r i j s of engeland?
vraagt de sociaal-democratische
populaire,
ook houdt dit blad nog met een derde mogelijkheid rekening,
het houdt
het n . l . n i e t voor uitgesloten, dat deze beide
operaties t e g e l i j k e r t i j d
ten uitvoer zullen worden gelegd.de
vroegere fransche minister van oorlog,fabry, stelt in de matin
dezelfde vraag en verklaart verder:
het i s in het geheel niet mogelijk, het aantal duitsche
infanterie-d
i v i s i e s te schatten, welke over de maas z i j n getrokken, men weet
slechts, dat hun getal
zeer groot i s.
(4102-
1013-as/fs)
13.40)
50)
het lukrake werpen van bommen door engeland.
e s s e n, 30 mei.-
(d.n.b.) naar de ''gelsenkirchener
allgemeine
zeitung'' b e r i c h t , z i j n in den nacht van 27 op 28 mei op een
woonwijk te gelsenkirchen-büer opnieuw
drie bommen geworpen,
helaas z i j n ook twee slachtoffers te betreuren, er werd een aan-z
i e n l i j k e materieele schade aangericht.bovendien werden vier
personen zwaar en drie l i c h t gewond, u i t dezen nieuwen bomaanval
op de woonwijk, b l i j k t
wederom de zinneloosheid van deze
bombardementen der v i j a n d e l i j k e vliegers, daar zieh in de
omgeving van de getroffen plek geen m i l i t a i r e doelen
bevinden, welke het object van den aanval hadden kunnen z i j n.
4 1 0 2 -1 7 1 3 -a s / f s)
13.41)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden