Scan van ANP Grote Net 09-05-1940, pagina 12 van 203

aangezien van den militairen autobestuurder in de praktijk in
hoofdzaak deze vaardigheid aan het stuur van andere dan personen-auto's
zal worden gevergd, zal aan deze ritten alleen met vracht-auto's
en wel van een halve, een en twee a drie ton kunnen worden
deelgenomen, in totaal zullen aan de vier ritten, zulks in
overleg met de militaire autoriteiten, ten hoogste 250 auto's
deelnemen, hetgeen per rit neerkomt op ongeveer 65. in iederen
auto "mogen ten hoogste twee militairen plaats nemen, nl. de
bestuurder en de huIpbestuurder tevens kaartlezer, die onderling
van functie mogen verwisselen.
de inschrijving is open voor alle daartoe door de daarbij betrok-ken
korpscommandanten c.q. commandanten van onderdeelen aangewezen
militairen in werkelijker dienst, de opper bevelhebber van land-en
zeemacht zal telkenmale aangeven, welke korpsen, c.q. onderdeelen
kunnen inschrijven, en welke het aantal toe te laten deeLnemers
mag zijn, alsmede op welke wijze en door wie de inschrijving moet
geschieden, overigens is het reglement een getrouwe afspiegeling
van dat der bekende k.n.a.c.-herfsttochten, die zich telkenjare
in zoo groote belangstelling mogen verheugen en waarin aan de
kennis van het kaartlezen steeds zeer hooge eischen worden gesteld,
de duur
van iederen rit is vastgesteld op zeven uren., de deel-nemers
starten om de minuut van des morgens half tien af, en zij
die meer dan zeven en een haLf uur na hun vertrek aankomen, komen
niet voor een prijs in aanmerking, dit laatste geldt trouwens
ook voor de deelnemers die niet de juiste route hebben gevolgd,
de route zal uit twee of drie gedeelten bestaan, en bij het vertrek
wordt den deelnemers slecht de route opgave van het eerste gedeelte,
dus tot de volgende hoofdcontrole verstrekt, waar hij een nieuwe
opgave voor het volgende deel ontvangt, ter vaststelling dat
iedere deelnemer de opgegeven route rijdt, zullen gedurende den
rit een aantal geheime route-controles worden gehouden, iedere
deelnemer en de hem begeleidende deelnemer, die den tocht reglemen-tair
hebben volbracht en alle controles reglementair hebben aange-daan,
zullen ter herinnering een plaquette ontvangen, zij, die niet
meer dan een controle in het traject van iedere
route-opgave
afzonderlijk hebben gemist, ontvangen een herinneringsmedailIe.
de vier vaardigheidsritten zullen als volgt worden gehouden:
1 juni in noord-holland.
10 augustus in de provincie utrecht.
14 september in noord-brabant.
28 september in gelderland.
de eerste van deze ritten, nl. die in
noord-holland op zaterdag
1 juni e.k., begint te alkmaar, waar de deelnemers op de paardemarkt
bijeenkomen, daar is tevens het punt van vertrek en terugkomst.
samenwerking tusschen de k.n.a.c. en de militaire autoriteiten
heeft het mogelijk gemaakt voor de bezetting van verschillende
controleposten te beschikken over een uitgebreide militaire hulp.
alle voorwaarden voor een vlot verloop dezer ritten zijn dus aan-wezig
.
3880/j s/im)
-05.00


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden