Scan van ANP Grote Net 22-05-1940, pagina 5 van 110

7)
de indruk der duitche successen
i n
m a d r ië
m a d r i d, 21 mei (d.n.b.).-met groote koppen melden de madri-leensche
avondbladen het senëationeele
bericht van het doorbrekB
van de duitsche troepen tot aan de fransche kanaalkust en de inslui-ting
van het fransche belgische Legercorps,
op de straten van
madrid ziet men weer hetzelfde beeld als gisteren : de kranten
worden den verkoopers letterlijk uit de handen gescheurd.
(4102/jn/cr)
01.00
i n
s o f i a.
s o f i a ,
21 mei.-(d.n.b.).-''de duitschers aan het kanaal",
is hier als een bom ingeslagen,
in de wandelgangen van het parle-ment,
in de redactielokalen en in alle cafés beheerscht deze gewel-dige
gebeurtenis het gesprek,
de sora wijst er op, dat het
bereiken van het kanaal door de duitschers onoverzienbare gevolgen
voor den verderen loop van den oorlog zal hebben.
(4102/jn/cr)
01.03
9)
beperkingen in het fransche spoorwegverkeer-v
a n
de
f r a n s c h e
g r e n s ,
21 mei (d.n.b.) de fransche
staatsspoorwegen kondigen '»wegens bijzondere omstandigheden'' ver-dere
beperkingen in het spoorwegverkeer aan, welke dinsdag te
middernacht van kracht worden.
(4102/jn/cr)
01.05


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden