Scan van ANP Grote Net 24-05-1940, pagina 26 van 102

band 32)
buitenland.
handelsspionnage in japan.
t o k i o , 24 mei
(d.n.b.) de kokoemin sjimboen meldt,
dat onlangs belangrijke documenten van het japansche ministerie
van handel en scheepvaart zijn gestolen en gefotografeerd en
op deze wijze in handen van een vreemde mogendheid zijn gekomen,
waardoor voor den japanschen handel in oorlogstijd groote
schade is ontstaan, het blad vermoedt, dat vooral in de hoogere
politiek en financieele regeeringskringen agenten aan het werk
zijn. engeland probeert tegenover japan de meest uiteenloopende
middelen te gebruiken om zijn economische blokkade tegen
duitschland te versterken.
in verband met deze spionnagekwestie publiceert de chef van
de vreemdeling; \,jc-_t_
...
,okio een waarschuwing aan de bevolking,
voorzichtig, të zijn in uitlatingen tegenover vreemdelingen,
zoo mag b .v. niet onthuld worden, dat japan een .tekort heeft aan
benzine en lucifers, of dat de papier productie achteruitloopt.
inlichtingen var dit soort dienen voor de spionnage van
buitenlandsche mogendheden en brengen de levensbelangen van
japan in gevaar..
(4102/1510/o/ts)
hulpverleening door werkverschafflng in amerika.
W a s h i n g t o n ,
24 mei
(d.n.b.) het huis van afgevaardigden
heeft met 354 tegen 21 stemmen het door president roosevelt
bepleite voorstel tot hulpverleenin g aangenomen, waarbij voor
het komende dienstjaar 1111.7 millioen dollar voor werkver-schaffing
wordt uitgetrokken, het voorstel verbiedt aan de
autoriteiten, buitenlanders, communisten en nazibund
leden in de werkverschaffing op te nemen, of met laatstgenoemde
organisatie van den amerikaansch-duitschen volksbund bedoeld
zijn, is tof dusver niet duidelijk.
(4102/351O/o/ts)
van de slowaaksch-hongaarsche grens.
b e l g r a d o , 2 4
mei
(d.n.b.) het gezantschap van Slowakije
alhier spreekt met stelligheid de berichten tegenover een tegen
hongarije gerichte mobilisatie aan de slowaaksch-hongaarsche
grens. (41 02/401 0/o/ts)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden