Scan van ANP Grote Net 22-05-1940, pagina 6 van 110

21)
de handelsbetrekkingen tusschen de sovjet-unie en engeland.
m o s k o u ,
21 mei (d.n.b.) betreffende de voorloopige
besprekingen
tusschen de sovjetunie en engeland over de wederzijdsche handels-betrekkingen
wordt een officieel communiqué uitgegeven, dat de
houding der sovjetregeering duidelijk aangeeft,
uit dit communiqué
blijkt verder, dat de sovjetregeering haar economische betrekkingen
met duitschland in overeenstemming met de gsloten verdragen oprecht
verder wil ontwikkelen, zonder ook maar in het minst rekening
te
houden met de engelsche eischen tot een beperking van haar handels-betrekkingen
met duitschland.
(4102/jn/cr)
01.09
11 )
de duitsche successen,
de indruk in belgrado.
b e l g r a d
o, 21 mei (d.n.b.) de duitsche doorbraak in het
westen heeft ook de zuidslavische openbare meening volkomen ver-rast.
vier gevoelens beheerschen ten aanzien van de jongste
gebeurtenissen de breede Lagen der bevolking:
1. dankbaarheid
jegens de verantwoordelijke staatslieden, die zuidslavie, ondanks
alle manoeuvres buiten het conflict der groote mogendheiden hebben
gehouden. 2.
onbeperkte bewondering voor de unieke prestaties
der duitsche weermacht, 3.
medelijden met het frnasche volk, dat
onbekwame leiders hebben gestort in een oorlog voor vreemde belan-gen
en 4.
verachting voor de engelsche leiderslaag, waaraan uit-drukking
wordt gegeven in cynische critiek.
het uiterlijk der in
belgrado en agram verschijnende bladen weerspiegelt duidelijk deze
stemming,
de eerste bladzijden worden volkomen beheerscht door de
berichten over de duitsche successen,
in journalistieke kringen
heeft het verder opzien gebaard, dat de redacties sedert vanmiddag
geenerlei contact meer kunnen krijgen met hun correspondenten in
parijs en londen.
(4102/jn/cr)
01.15


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden