Scan van ANP Grote Net 03-06-1940, pagina 117 van 117

het touristenverkeer in nocrwegen.
o s L o, 3 juni (dnb)
de noorsche touristenbond deelt mede,
dat dit jaar het vacantieverkeer normaal zal zijn. van 30 juni
af zijn ook de berghutten en schuilhutten gewoon geopend, voor
dien tijd zulten de laatste beperkingen der reismogelijkheden
opgeheven zijn.
4102/1523/g/ha)
het zwitsersche parlement bijeen.
b e r n, 3 juni (dnb)
het zwitsersche parlement is vanmiddag
g ^
voor zijn zomerzitting bijeengekomen, deze zitting zat met het
Oog op de tijdsomstandigheden slechts tien tot veertien dagen
duren, ter behandeling komt o.a. het tweede rapport van den bonds-raad
over de handhaving van zijn oorlogsvolmachten.-
(4102/2023/g/ha)
duitsche waarschuwing aan amerika.
b e r l ij n, 3 juni (dnb)
de duitsche regeering heeft maandag
den regeeringen van de vereenigde staten, mexico en panama mee-gedeeld,
dat zij van betrouwbare zijde bericht ontvangen heeft,
dat de britsche geheime dienst een groot aantal agenten naar midden-arnerika,
voornamelijk mexico en panama gezonden heeft, ter voor-bereiding
van incidenten, die naar den wensch der organisatoren
hiervan, in de vereenigde staten ee
vijandige stemming tegen
duitschiand moeten verwekken.
volgens de door de rijksregeering ontvangen inlichtingen gaat
het hierbij om twee plannen: 10. pogingen tot compromitteering
van duitschiand door verzonnen onthullingen omtrent zoogenaamde
duitsche complotten in MBXisgflXBMx mexico, en 2o. daden van
sabotage door de britsche secret service tegen het panama-kanaal, die
duitschaldn toegedicht zullen worden.
het ministerie van buitentandsche zaken heft maandag de
genoemde regeeringen van deze inlichtingen in kennis gesteld en
in overweging gegeven, de nooriige maatregelen te nemen ter
verhindering van deze actie van den britschen geheimen dienst,
die een ernstige berdreiging van de goede betrekkingen tusschen
de amerikaansche landen en duitschiand beoogt.
(4102/3523/g/ha)
00.02


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden