Scan van ANP Grote Net 16-01-1940, pagina 77 van 206

ffsf^dagbRd^(conservatief ) ) schr i j f t h ^ ^ o ^ e n d ^ ^ ^ ^ ^ «v over het bij die glegeriheid gepubliceerde officieuse russische
commentaar: zweden en nooregen weten niets af van eenige pogingen
om ons tegen de sovjetunie bij den oorlog te betrekken, zulke
Pogingen zouden overigens schipbreuk lijden op onze stellige
voornemens buiten den oorlog der groote mogendheden te blijven.
"dagens nyheter(liberaal) schrijft: de materieele en menschelijke
hulp van zweden en de doorvoer van buitenlandsche hulp via zweden
vormt geen schending van de alemeene beginselen der neutraliteit
of van de vredespolitiek, de zweedsche regeering wenscht ''elk
misverstand'' dienaangaande te vermijden, de nota's van zweden
en noorwegen zijn zoodanig opgesteld dat rnen mag hopen, dat
deze wensch
in vervulling gaat.
"stockholms tidningen" (liberaal) wijst erop, dat de zweedsche
hulp aan finland spontaan geschiedt, de zweedsche pers is
tolk der gevoelens van het zweedsche volk, welke niet kunnen
en niet mogen worden ontveinsd.-
(d>$25/50G1,/o/ef)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden