Scan van ANP Grote Net 28-05-1940, pagina 74 van 117

35
de r e i s vari de ''president
roosevelt''.
b e r
i j n, 28 mei.-(d.n.b.) de regeering van de vereenigde staten
van amerika heeft door middel van haar ambassades den regeeringen der
oorlogvoerende landen o f f i c i e e l medegedeeld, dat het amerikaansche
mailschip president roosevelt 2b mei van new york
vertrokken i s,
met bestemming galway
in ierland voor het afhalen van amerikaansche
staatsburgers uit europa, de amerikaansche regeering sprak de hoop ui
dat het onbewapende schip, dat niet in convooi vaart,
's nachts
v e r l i c h t i s en duidelijke nationaliteitskenteekenen draagt, niet
door maatregelen der zeestrijdkracten
der oor logvoerende
mogendheden lastig gevallen zal worden.
de rijksregeering heeft daarop de amerikaansche ambassade te
b e r l i j n het volgende medegedeelc:
schepen, die hun reizen op de door de amerikaansche regeering
aangegeven wijze volbrengen, staan, overeenkomstig de beginselen
van de duitsche oorlogvoering aan geen enkel gevaar van de duitsche
zeestrijdkrachten bloot, met het oog op het f e i t , dat dit amerikaan-sche
schip vaart in de oorlogszone, die anders door amerikaansche
schepen vermeden wordt, heeft de duitsche regeering haar
strijdkracht
op de hoogte gebracht van de voorgenomen r e i s van dit schip
en s t r ie
te bevelen gegeven, dat dit schip zonder gehinderd te worden, op
welke wijze dan ook, z i j n reis kan volbrengen.overigens
bevinden zich op de route, welke het schip zoowel op de heen-a
l s de
terugreis bevaart, geen duitsche
strijdkrachten.
eenigerlei in gevaar brengen van het amerikaansche schip
van duitsche zijde i s daarom uitgesloten, de rijksregeering heeft
echter
daarenboven de amerikaansche ambassade op berichten
gewezen, die
reeds in de pers z i j n gepubliceerd en die overeenstem-men
met zekere XKggeisxxHXKiK door de rijksregeering
ontvangen
informaties
volgens welke door de
regeeringen der landen,
die met duitschland in oorlog z i j n , een aanslag op de ''president
roosevelt'' beraamd i s en wordt voorbereid,
wordt vervolgd-fs)
-
I
7D


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden