Scan van ANP Grote Net 29-05-1940, pagina 75 van 116

172)
a r p amsterdam 16.20
65)
buitellend .
de stemming in lenden.
I o n d e n , 29 mei
(d.n.b.) de stemming van de londensche pers
i s als gevelg van de c a p i t u l a t i e van het belgische leger
uiterst
somber, bijna a l l e bladen wijzen op den k r i t i e k e n toestand der
geallieerde troepen in noord-frankrijk en spreken van de mogelijk-heid
van een duitschen inval in engeland. tevens publiceeren a l le
bladen een door het reuter agentschap " u i t o f f i c i e e l e
bron"
verkregen overzicht van den toestand, dat meer aan een laatste
groet, dan aan een appel voor het britsche expeditieleger
in
Vlaanderen doet denken.-in dit overzicht wordt gezegd, dat
het voor het britsche expeditiecorps bijna onmogelijk zal
z i j n,
z i j n verdediging opnieuw te . organiseeren, teneinde het hoofd te
bieden aan de aanvallen, die uit den nieuwen, door het wegvallen vand
de reeds gemelde divisies-^, opengekomen sector worden gedaan.
de evening Standard s c h r i j f t , dat het geallieerde leger door het
" v e r r a a d " een zeer zwaren slag heeft gekregen, de toestand van
de in belgie strijdende troepen was voordien zonder dit reeds
zwaar genoeg, doch aan zulk een mogelijkheid heeft niemand gedacht,
de star merkt op, dat de ernst van den toestand niet meer verdoezeld
kan worden, engeland en f r a n k r i j k staan tegenover den moeilijksten
toestand in hun heele geschiedenis-
. ook de evening news i s van
meening, dat de c a p i t u l a t i e van het belgische leger een zeer zware
slag voor de zaak der geallieerden i s geweest, men moet, indien
geen wonder gebeurt, rekening houden met zware verliezen voor
het britsche expeditiecorps.
(4102/4815/as/ts)
16.25


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden