Scan van ANP Grote Net 29-05-1940, pagina 95 van 116

exploratie maatschappy , , b e n g k a l i s " . V U n • .
t
« W9
va -s h r a v e n h a a e , 29 mei.-onder voorzitterschap van .td'ÉM
tiee-1 i r . l . i . m . feber is heden de jaar-vergadering van aandell a h yt hoJdêrs var de n.v. .exploratie mij ,, bengkalis'' gehouden.
'oorzitter deelde mede.dat het -bedrijfsjaar 1939 in yeti mmmvj
f.., zie
verbetering heeft doen zi-r te^. opzich"-ven het j a | r
1
1'93S
'
di'. nog in meerder<
zou z i j n oe-va^^Mf
,
n iand augustus groot» bagg r
zwar
r
ondervonden,in verband met de bui-:
p ,gte,
;die ::•'
der zaak grondv RZ ,
,.R':"' GG •::.
z-p
•••L.ID'' hebuën beinvloed.
'-jÈBÊÊÊ .
Gif spr .een' uiteenzetting van onderzo-
'
ex-^HB-' -
jflHBBi pior
zrov l op sumatra als op borneo, die door de v ^ r . ? « ^®
SP-'N
G YABFTBAF
sciljp in het afgeloopen jaar z i j n geentameerd.meerendeels
h l i Hf
^m -
G: . gewenschte resultaa t gegeven,al werd op vel:
aanwezigheid van goud, plati"
,
,
.c.
t e # d , doch de eigenschappen van het betreffende voorkomen u'»?n
BHa'; ~ i o , ,det van verdere exploratie op meer uitgebreide
s c ^ ^H
werd af gezien,daar de kans op winstgevende exploitatie op -g#lote 1
-schaal als uitgesloten moest worden beschouwd.op eigen terreinen
ZOG , -c o "r
'
GZ\'--R. i n i
. . in h
z:ze
• r door het. oprichten van kleinere nevenbedr i j H ^ B
zocdls een spuitbaggerbedrijf en eventueel ook een' draglineté-
.veer dit spuitbagg r
' r i j f werden de noodige machines«
reecis aangeschaft.
^Ber het toepende boekjaar kon s p r . , onvoorziene omstandig^^^H
vofribehouden,optimistisch z i j n , hetgeen ook moge b l i j k e n . u i l f do
tot nu toe behaald-: productie,die over de eerste 4 maanden
m
gemiddeld 34 kg.per maand heeft bedragen.
K m a
v/erden jaarverslag en de balans en winst-en
v e r l i e s l ^ ^K
ning -.over het af geloope") boekjaar met algemeene stemmen •goedgekeurl
(38J|0/hs/wr)
oindf, uitzending den haad 19.07 uur.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden