Scan van ANP Grote Net 25-05-1940, pagina 57 van 77

I
de toestand aan het front»
b e r l ij n, 25 mei (dnb) .-het frontbericht van het d.n.b. luidt
als volgt:
wederom hebben de snelle troepen tijdens den aanval een groots
opgezette wending voltooid, de punt stoot plotseling weer naar het
oosten, dagelijks wordt de ring nauwer om de fransche, engelsche en
belgische legers, die zich nog hardnek!,ig verweren tegen hun
onafwendbaar noodlot, gesloten, de weinige namen, die in het
legerbericht xrg worden genoemd, geven een beeld van het front van
gisteren, intusschen hebben de commandoposten op grond-v ... .ieuwe
•berichten' nieuwe aanteekeningen op de kaarten gemaakt, waardoor het
verloop van den grooten strijd duidelijk zichtbaar wordt, veel-kleurige
pijlen wijzen de stootrichting der duitsche troepen aan.
voor deze pijlen schijnen de linies van den vijandelijken tegenstand
onweerstaanbaar terug te wijken, de cijfers, die het aantal
gevangenen en de buit aangeven, stijgen, toch betreft het hier
slechts de voorloopige gevolgen van den grooten doorbraak, de
slag, welke de fransche generaal gamelin voor zijn afgxxx zijn
aftreden als de beslissende slag kenmerkte, is nog niet ten einde,
iederen dag blijkt het opnieuw, dat het superieure strijdmoreel van
de duitsche troepen en hun moderne bewapening aan de leiding
voordeelen biedt tegenover den tegenstander, waarvan reeds gebruik is
gemaakt, doch welke ook in de toekomst nog menige verrassing
verzekeren, in den veelzijdigen strijd, welke het duitsche leger in
de afgeloopen veertien dagen heeft gevoerd, konden nieuwe wapens
geprobeerd worden, anderen staan nog gereed voor speciale opdrachten,
reeds thans weten de deskundigen, dat vestignwerken als luik, namen,
maubeuge en zelfs de maginot-linie geen weerstand kunnen bieden aan
de samenwerking van duitsche wapens, duitsche soldaten en duitsche
leiding, ook is in de afgeloopen dagen veel gesproken over de duitshc
=e luchtdoelartillerie: honderden vijandelijke vliegtuigen zijn door
deze artillerie vernield en thans wordt gemeld, dat de luchtdoel-artillerie
zelfs een vijandelijk oorlogsschip tot zinken heeft
gebracht, zoo ontwikkelt zich de Luchtdoelartillerie tot een soort
universeel wapen, dat zijn doel vindt in de lucht, op het land en
op het water en
het vernietigt.
verder wordt medegedeeld, dat de verhouding van de bevolking
in neder land en Luxemburg tot de duitsche troepen zeer goed is,
terwijl ook de bevolking van belgie een loyale houding aanneemt,
hetgeen veelal een gevolg is van het voorbeeldig optreden der
duitsche troepen.-
(4102/301 9/p/ha)
19.57


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden