Scan van ANP Grote Net 22-05-1940, pagina 51 van 110

distributie vloeibare brandstof.
a m s t e r d a
m,22 mei.-de burgemeester van amsterdam maakt
bekend:
1. met ingang van donderdag 23 mei 1940 is elke afgifte van vloei-bare
brandstoffen,tot het in beweging brengen van motoren en voor
industrieele
doeleinden,t.w.benzine,ruwoLie,gasolie,petroleum,
benzol,spiritus,dieselolie,enz.verboden.
2. aan ondernemingen an particulieren,daartoe gerechtigd door of
namens den burgemeester van amsterdam,wordt ontheffing van dit
verbod verleend,indien de bovenbedoelde brandstoffen worden afge-leverd
tegen ontvangst van de daartoe strekkende distributiebons
en op vertoon van een geldige benzine-distributiekaart.
3. het afleveren van brandstoffen als-onder 1 genoemd, zonder daartoe
gerechtigd te zijn,heeft onmiddellijke inbeslagneming der voor-raden
tot gevolg en tevens een voortdurende ontzegging tot aflevering
4 . het betrekken van eenige der bovengenoemde brandstoffen,anders
dan tegen afgifte van daartoe strekkende distributiebons,os eveneens
verboden en heeft inbeslagneming
der voorraden,het voertuig,
of het vaartuig,c,q.stopzetten van het bedrijf tot gevolg.
5.
voor elk kwantum af te leveren brandstof moet een evenredig
aantal bons worden af gegeven,welke door den leverancier
(pomp-houder)
op een hem daartoe verstrekte bonnenkaart moeten worden
opgeplakt»terwijl tevens door den leverancier de namen en adressen
nauwkeurig moeten worden genoteerd van den persoon aan wien brand-stof
wordt verstrekt
6. ondershandsche verkoop of af gifte,in welken vorm ook,is verboden
en heeft inbeslagneming als bovengenoemd
tot gevolg.
7. verkoop boven den normalen prijs heeft eveneens inbeslagneming
van den geheelen voorraad tot gevolg.
8. het distributiekantoor voor het vervoerwezen te land is geves-tigd:
bureau verkeerswezen overtoom 37/43,alhier.
9.het distributiekantoor voor het vervoer te water is gevestigd:
bureau van den havenmeester , schreier storen,, prins hendr il|kade,
alh ier.
10. het distributiekantoor
voor industrieele doeleinden is geves-tigd:
hoofdkantoor der stadsreiniging,kwakerstraat
1,alhier.
in verband hiermede wordt medegedeeld,dat op de tot nu toe
uitgereikte vergunningen geen benzine of andere
vloeibare
brandstoffen mag worden afgeleverd,doch uitsluitend op boven-bedoelde
distributiebons.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden