Scan van ANP Grote Net 24-05-1940, pagina 79 van 102

d 20.23 uur.
twwwwwwwwww
demobilisatie. 's
g r a v e n
h a g e , 24 mei.-op de persconferentie, welke
heden op het duitsche gezantschap werd gehouden, deelde de pers-chef,
de heer janke, mede, dat, na voorbesprekingen tusschen duit-sche
en nederlandsche autoriteiten, een overeenkomst is getrof-fen,
waardoor een zeer groot gedeelte van de nederlandsche mili-tairen,
die thans nog in dienst zyn en als krijgsgevangen werden
beschouwd, naar hun haardsteden en later tot hun werkzaamheden
kunnen terugkeeren.
heden, 24 mei*, hebben 50 procent van hen aanzegging gekregen,
dat zij naar huis kunnen gaan.
de rest zal geleidelijk na 24 mei uit den dienst wórden ont-slagen.
nadere officieele mededeelingen zullen hierover worden ver-strek
1:.
deze demobilisatie zal geregeLd worden door neder'landsche
officier0":.
.1
slechts de beroepsmilitaire
zullen nog in. dienst blijve
3939/cc .
20)
nieuwe verordeningen.
J
's
g r a v e
n-.-h'-a g e , 21 mei.-naar wij vernemen kunnen spoedig
"ieuwe ver ordeningen wordera verwacht, en wel omtrent de geldig-heid
van het betalen ir. duitsche bankbiljetten, omtrent het ver-strekken
van inlichtingen, en omtrent het veilig stellen van
deviezen. over deze kwesties is samenwerking verkregen tusschen het
departement van financiën en duitsche instanties.
3939/cc.
v


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden