Scan van ANP Grote Net 06-05-1940, pagina 7 van 158

khet is 03 .0®xi j uur . geen nieuws aanwezig, az.n.p. amsterdam.
04 .06
band 6
deze copie is bestemd voor de avondbladen van maandag 6 mei.
het eeuwfeest van de haarlemmermeer.
herdenkingsbijeenkomst in het polderhuis te hoofddorp.
h o o f d d o r p , 6
mei
vandaag zijn in de haarlemmermeer
de vlaggen uit, want hoewel de tijdsomstandigheden ertoe geleid
hebben van een feestelijke viering af te zien, geheel ongemerkt
wil men het feit niet laten voorbijgaan, dat honderd jaar geleden
een aanvang is gemaakt met de drooglegging en inpoldering van de
haarlemmermeer. men heeft zich beperkt tot een officieete
herdenkingsbijeenkomst
in het polderhuis te hoofddorp, op welke bijeenkomst h.m. de ko-ningin
zich officieel heeft doen vertegenwoordigen en welke voorts
w e r d bijgewoond door den minister van waterstaat, ir. j.w.
albarda, den commissaris der koningin in de provincie noord-holland,
mr. dr. a. baron roell (trema op e), het lid van gede-puteerde
staten var noord-holland, mr. j.'0. bomans, voorzitter
van de waterstaatscommissies én van de rijkscommissie van advies
voor werkverruiming en werkverschaffing in noord-nolland, mr.
p.a. pijnacker hordijk, dijkgraaf van rijnland en vertegenwoor-diger
van het bestuur van het hoogheemraadschap, den burgemeester
van haarlemmermeer mr. a. slob en den gemeente-secretaris en wet-houders
dezer gemeente, den. hoofdingenieur-directeur van den
provincialen waterstaat in noord-holland ir. c . thomese
(accent
aigu op eerste e) en de hoofdingenieurs ir. c. krijn, ir. w.m.
vink en ir. j*a. de priester, de chef van de tweede afdeeling
a der provinciale griffie mej. mr. a.a.g. coops, den oud-ingenieur
van den haarlemmermeerpolder, ir. graaf van randwijk, den
oud-directeur van den provincialen waterstaat, jhr. ir. reigersman,
oud-minister president dr. h. colijn en de amsterdamsche wethouders
mr. g.c.j.d. kropman, waarnemend burgemeester en den heer
w.boissevain, wethouder voor het grondbedrijf der gemeente
amster-dam.
voorts waren aanwezig de heeren ch. reinders fotmer en p.g.
ram namens de vereeniging tot bevordering van de belangen van de
haarlemmermeer, ingenieurs van rijks-en provincialen waterstaat,
heemraden, oud-heemrader., hoofdingelanden en andere belangstel-lenden
en genoodigden.
kort na half elf, toen allen in de groote bovenzaal van het
polderhuis hadden plaats genomen, werd de vertegenwoordiger van
h.m. de koningin, de kamerheer in buitengewonen dienst, jhr. f.j.e.
van lennep, binnengeleid.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden