Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

28 januari 1943 –  ANP Berichtgeving 40-45 Copyright Download

Scan van ANP Grote Net 28-01-1943, pagina 22 van 91

band 33 ) i
c p o r t
w i e l r e n n en
voer b e l g i s c h e koppels
te p a r i j s op 7 f e b r u a ri
p a r i j s , 28 j a n u a r i (anp) -
de eerstvolgende
koppelwedstrijd
op de p a r i j z e r winterbaan wordt op 7 f e b r u a r i a . s .
gehouden,
daaraan z u l l e n v i e r belgische koppels deelnemen :
debruycker
-
dekuysscher, romain en s y l v e r maes, naye -depredhomme en somers
n o r b s r t -b u y s s e . -
(4105 kk/hv)
t e n n i s
puncec wordt hongaar
b o e d a p e s t , 2 8
januari (anp) -
door het bestuur van
den hongaarschen t e n n i s bond wordt medegedeeld, dat franc
puncec
de beste speler van k r o a t i e de hongaarsche n a t i o n a l i t e i t
heeft
aangenomen en i n de toekomst in de hongaarsche n a t i o n a l e
ploeg
z a l uitkomen.-
(4105
kk/hv/10.42)
band 34)9
binnenland o v e r h e i d s f i n a n c i en.
' s -g r a v e n h a g e , 2 8
j a n . -het verordeningenblad bevat een
verordening van den r i j k s c o m m i s s a r i s voor het bezette neder-landsche
gebied betreffende de f i n a n c i e n van het r i j k , van de
p r o v i n c i ë n en van de gemeenten.
h i e r i n wordt o.m. de s e c r e t a r i s -g e n e r a a l van het departement
van f i n a n c i e n gemachtigd met betrekking tot het t o e z i c h t
op het
beheer van de publieke geldmiddelen v o o r s c h r i f t e n uit
te
v a a r d i g e n , strekkende tot aanpassing van de inkomsten en uitgaven
van den s t a a t aan de e i s c h e n , die i n verband met het algemeene
b e l e i d ten aanzien van de o v e r h e i d s f i n a n c i ë n worden g e s t e l d.
tevens worden de s e c r e t a r i s s e n -g e n e r a a l van de departementen
van f i n a n c i e n en van binnenlandsche zaken gemachtigd in onderlinge
overeenstemming s o o r t g e l i j k e v o o r s c h r i f t e n op het gebied van de
inkomsten en uitgaven van de p r o v i n c i ë n en van de gemeenten uit
te
v a a r d i g e n .
de s e c r e t a r i s -g e n e r a a l van het departement van f i n a n c i e n kan,
i n overeenstemming met den s e c r e t a r i s -g e n e r a a l van het desbetreffend«
departement van algemeen b e s t u u r , ook i n a f w i j k i n g van bestaande
v o o r s c h r i f t e n , u i t k e e r i n g e n uit openbare middelen aan personen,
i n s t e l l i n g e n en i n r i c h t i n g e n in het algemeen of in bijzondere
g e v a l l e n s t a k e n , i n d i e n er geen waarborg b e s t a a t , dat de uitgekeerde
middelen i n het algemeen belang worden aangewend.
deze verordening t r e e d t heden i n werking.
( 3 8 8 0 / c c / s t)

Bijdragen